Palveluehdot

Nämä ehdot korvaavat kaikki aiemmin voimassa olleet palveluehdot.

Seuraavia ehtoja sovelletaan palveluntarjoajan, 24 Rental Network Oy, PL 14 , 33720 Tampere, Y-tunnus: 2430020-0 (jäljempänä palveluntarjoaja) ja ajoneuvon varaajan (jäljempänä asiakas) välillä.

Palveluehdoissa sovelletaan aina voimassa olevaa palveluhinnastoa sekä vaurio- ja vahinkohinnastoa.

Palveluhinnasto >

Vaurio- ja vahinkohinnasto >

1. AJONEUVON KÄYTTÖ JA RAJOITUKSET

a. Asiakkaan on huolehdittava ajoneuvosta kuin omastaan ja oltava erityisen huolellinen ja varovainen kaikissa ajoneuvon ajamiseen ja käyttöön liittyvissä asioissa. Vaaranvastuu ajoneuvosta siirtyy asiakkaalle, kun hän ottaa ajoneuvon käyttöönsä ja päättyy, kun hän palauttaa ajoneuvon palveluehtojen kohdan 8. mukaisesti.

b. Asiakas on ajoneuvon käyttäjä eikä saa luovuttaa ajoneuvoa toiselle henkilölle.

c. Asiakas hyväksyy, että varaa käyttöönsä yhteiskäyttöisen ajoneuvon eikä palveluntarjoajan edustaja ole tarkastamassa ajoneuvon kuntoa, kun asiakas noutaa ajoneuvon. Asiakas sitoutuu valokuvaamaan ajoneuvon joka suunnasta noutohetkellä, säilyttämään valokuvat 30 vuorokauden ajan palautushetkestä ja luovuttamaan ne pyydettäessä palveluntarjoajalle. Mikäli valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta palveluntarjoajalle, ajoneuvon katsotaan olleen noutohetkellä edellisen tarkastuksen osoittamassa kunnossa.

d. Ajoneuvoa ei saa käyttää toisen auton hinaukseen tai työntämiseen, kilpa-ajoon, jäällä ajoon, yleisten tiealueiden ulkopuoliseen ajoon, opetusajoon tai mihinkään normaalista käytöstä poikkeavaan.

e. Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Maastavienti johtaa viranomaisilmoitukseen ja hälytyskorvaukseen voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Palautumattomista ja viranomaisten haltuun ottamista ajoneuvoista asiakkaalta laskutetaan kulut ajoneuvon palauttamisesta takaisin Suomeen sekä mahdolliset seisontapäivät ilman ylärajaa.

f. Tupakointi ja eläinten kuljetus irrallaan ajoneuvossa on kielletty. Kiellon rikkominen johtaa siivouskulujen veloittamiseen asiakkaalta voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

g. Ajoneuvo on lukittava aina, kun siitä poistutaan. Varauksen aikana ovet on avattava ja lukittava normaalisti ajoneuvon avaimilla. Varauksen päätteeksi ajoneuvo on lukittava ohjeistetulla tavalla. Sitä ei saa lukita avaimilla. Mikäli asiakas lukitsee ajoneuvon varauksen lopuksi avaimilla, häneltä veloitetaan voimassa olevan palveluhinnaston mukainen korvaus.

h. Asiakas sitoutuu noudattamaan eri asiakaspalvelukanavien kautta hänelle annettuja ohjeita ajoneuvon käyttämisestä, vaikka niitä ei olisi erikseen palveluehdoissa mainittu.

 

2. ASIAKKAAN KORVAUSVELVOLLISUUS

2.1 Vauriot ja vahingot

Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ja sen varusteet noutohetkeä vastaavassa kunnossa.

a. Asiakas korvaa ajoneuvolle ja sen varusteille tapahtuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Vahingonkorvausvelvollisuus koskee ajoneuvoa ja sen osia ja varusteita kokonaisuudessaan, mukaan luettuna alusta, renkaat, vanteet, tuulilasi, ikkunat, pölykapselit, antennit ja muut vastaavat sekä muut ajoneuvossa olleet varusteet ja tarvikkeet.

b. Asiakas on varauksen aikana ajoneuvon haltija ja on velvollinen maksamaan varauksen aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat sakko-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut sekä mahdolliset muut varaukseen liittyvät sekä siitä aiheutuvat tai perittävät maksut kaikkine kustannuksineen. Käsittelemistään maksuista palveluntarjoaja perii veloitettavan summan lisäksi voimassa olevan palveluhinnaston mukaisen käsittelymaksun.

c. Asiakas on vastuussa ohjeistuksen vastaisen toimintansa tai laiminlyöntiensä aiheuttamista seurauksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista myös varauksen jälkeen. Tällaisia ovat muun muassa ajoneuvon virheellinen pysäköinti, ajoneuvon lukittumisen varmistamisen laiminlyönti, valojen tai muun virtaa kuluttavan varusteen jättäminen päälle, ikkunoiden jättäminen avoimeksi ja muu vastaava huolimattomuus tai piittaamattomuus. Käsittelemistään laiminlyönneistä palveluntarjoaja perii asiakkaalta voimassa olevan palveluhinnaston mukaisen maksun.

d. Asiakas on velvollinen siivoamaan tai korvaamaan tavanomaista suuremmat likaantumiset. Asiakas sitoutuu pyyhkimään tahrat, keräämään irtoroskat ja ravistelemaan matot, kun hän palauttaa ajoneuvon. Laiminlyönneistä aiheutuneesta siivouksesta palveluntarjoaja veloittaa asiakkaalta siivouskulut voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

e. Mikäli asiakas kadottaa ajoneuvon avaimet, hän on velvollinen korvaamaan täysimääräisenä kaikki palveluntarjoajalle avainten katoamisesta aiheutuvat kulut, mukaan lukien mahdolliset siirtokulut, seisontapäivät, lukkojen ja avainten uusimisesta aiheutuvat kulut sekä mahdolliset muut ajoneuvolle aiheutuneet vahingot.

f. Mikäli asiakas ilmoittaa ajoneuvon varastetuksi, hänen on palautettava ajoneuvon avaimet palveluntarjoajalle. Mikäli asiakas ei palauta avaimia, hän on velvollinen korvaamaan sekä ajoneuvon että sen varusteet täydestä arvosta.

2.2 Vakuutukset

Ajoneuvossa on normaalilaajuinen liikennevakuutus, joka kattaa syyttömälle osapuolelle aiheutetut vahingot vakuutusomavastuun ylittävältä osalta. Lisäksi ajoneuvossa on hirvi-, palo-, varkaus- ja törmäysvakuutus. Nämä korvaavat normaalien vakuutusehtojen mukaiset vahingot vakuutusomavastuun ylittävältä osalta. Asiakkaan omaisuus ei ole varkausvakuutuksen piirissä. Vakuutus ei korvaa ajoneuvolle sattuneita vahinkoja, jotka asiakas on aiheuttanut huolimattomalla käsittelyllä, tuottamuksellisesti tai tahallaan. Mikäli ulkopuolinen taho aiheuttaa ajoneuvolle vaurioita varauksen aikana, on asiakas velvollinen toimittamaan palveluntarjoajalle vahinkoilmoituksen ja vahingon aiheuttaneen osapuolen sitoumuksen vahinkojen korvaamisesta.

a. Palveluntarjoaja laskuttaa asiakasta vahinkotapahtumista vaurio- ja vahinkohinnaston mukaisesti, jolloin yläraja on omavastuun suuruinen. Asiakas on kuitenkin velvollinen korvamaan täysimääräisenä sellaiset vauriot, jotka hän on aiheuttanut ajoneuvolle huolimattomuuttaan tai tahallisesti. Palveluntarjoaja laskuttaa lisäksi vauriosta aiheutuvan seisonta-ajan asiakkaalta, kuitenkin enintään 7 vuorokauden ajalta.

b. Asiakas on velvollinen korvaamaan edellä mainittujen vakuutusten ulkopuoliset vahingot, kuten vauriot ajoneuvon verhoilussa, täysimääräisinä. Asiakas on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta myös, mikäli vahinkojen syynä on jokin seuraavista: ylikuormaus, ajoneuvossa tupakointi, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, päihtyneenä ajaminen, lumivahingot, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai ajoneuvon muu huolimaton tai virheellinen käyttö.

c. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita, jotta se voisi laskuttaa asiakasta aiheutetuista vahingoista niiden arvon mukaisesti.

 

3. PALVELUHINNAN SUORITTAMINEN

Palvelun käyttö edellyttää, että asiakkaalle on myönnetty luottokortti, joka on voimassa, kun asiakas rekisteröityy palveluun. Luottokortin rekisteröinti on edellytyksenä palvelun käytölle. Palvelun käyttö maksetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

a. Maksukorttitietonsa syöttämällä asiakas antaa palveluntarjoajalle luvan palvelun suoraveloitukseen. Asiakas hyväksyy, että palveluntarjoaja veloittaa asiakkaan luottokorttia varauksen jälkeen sekä sellaisten tapahtumien jälkeen, joista asiakas on korvausvelvollinen kohdan 2 mukaan.

b. Varauksen yhteydessä asiakkaan luottokortille tehdään 100 euron katevaraus. Kun varaus päättyy, katevarauksesta pidätetään toteutunut käyttömaksu ja jäljelle jäävä summa palautetaan automaattisesti asiakkaan luottokortille.

 

4. PALVELUNTARJOAJAN VELVOLLISUUDET

a. Palveluntarjoaja huolehtii siitä, että ajoneuvo on asiakkaan noudettavissa käyttökuntoisena ja sovittuna aikana. Palveluntarjoajalla on oikeus vaihtaa asiakkaan varaama ajoneuvo vastaavanlaiseen. Ajoneuvon käytöstä annetaan pyydettäessä opastusta sähköisten asiakaspalvelukanavien kautta.

b. Mikäli ajoneuvon luovutus viivästyy tai ei tapahdu sovitusti palveluntarjoajasta johtuvasta syystä eikä asiasta ole tiedotettu asiakasta riittävästi etukäteen, asiakas voi vaatia korvausta, alennusta tai purkaa sopimuksen. Korvauksen enimmäismäärä on rajattu veloitettuun käyttömaksuun.

 

5. AJONEUVON POLTTOAINE JA HUOLENPITOVELVOLLISUUS

a. Asiakas on velvollinen tankkaamaan ajoneuvon varauksen päätteeksi täyteen, mikäli ajoneuvon polttoainemittarin mukaan tankissa on polttoainetta jäljellä alle neljäsosa. Ajoneuvoa ei saa palauttaa ennen kuin polttoainetankki on täytetty ja polttoaine maksettu palveluntarjoajan ohjeistuksen mukaisesti joko palveluntarjoajan tai asiakkaan maksuvälineellä. Mikäli asiakas maksaa polttoaineen itse, palveluntarjoaja hyvittää maksetun summan asiakkaalle kuittia vastaan. Mikäli asiakas laiminlyö tankkausvelvollisuutensa, palveluntarjoaja veloittaa asiakkaalta sakkomaksun voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

b. Asiakas on vastuussa siitä, että ajoneuvossa käytetään oikeanlaista polttoainetta.

c. Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa asiakkaalta polttoaineen tai akun varauksen loppumisesta aiheutuneet kustannukset täysimääräisenä.

d. Asiakas vastaa täysimääräisesti vahingoista, jotka aiheutuvat väärän polttoaineen tai muun nesteen, varaosan tai lisävarusteen käytöstä.

e. Asiakkaan on tarkistettava säännöllisesti moottoriöljyt, jäähdytinneste ja rengaspaineet.

f. Tuulilasinpesuneste ei sisälly varauksen hintaan. Asiakas on velvollinen lisäämään lasinpesunestettä tarvittaessa. Kun talvinopeusrajoitukset ovat voimassa, lasinpesunestesäiliöön lisättävän lasinpesunesteen on oltava pakkasen kestävää. Asiakas on velvollinen korvaamaan pakkasen aiheuttamat jäätymisvauriot, jotka johtuvat vääränlaisen lasinpesunesteen käytöstä.

 

6. ASIAKKAAN TEHTÄVÄT VIKATILANTEISSA TAI VAHINKOTAPAUKSISSA

a. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista varkaus- ja liikennevahingoista aina palveluntarjoajalle ja poliisille. Asiakkaan on toimitettava poliisin tekemä raportti palveluntarjoajalle. Mikäli asiakas ei ole tehnyt poliisille ilmoitusta, hän vastaa täysimääräisesti myös mahdollisen vastapuolen vahingoista.

b. Asiakkaan on ilmoitettava palveluntarjoajalle viipymättä ajoneuvossa ilmenevistä vioista jatkotoimenpiteiden sopimiseksi. Mikäli asiakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, hän on velvollinen korvaamaan vian korjaamisen pitkittymisestä aiheutuneet lisäkustannukset. Asiakkaalla ei ole oikeutta korjata tai korjauttaa mahdollisia ajoneuvossa ilmeneviä vikoja tai vaatia niistä korvausta palveluntarjoajalta ilman erillistä sopimusta.

c. Asiakkaan on toimitettava palveluntarjoajalle vahinkoilmoitus kaikista vahinkotapahtumista. Mikäli asiakas ei toimita vahinkoilmoitusta, palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa kaikki vahingot asiakkaalta täysimääräisinä.

 

7. PALVELUNTARJOAJAN VASTUU VIRHETAPAUKSISSA

a. Mikäli varatussa ajoneuvossa tai palveluntarjoajan järjestelmissä ilmenee tekninen vika tai muu oleellinen sopimuksen mukaista käyttöä estävä virhe varauksen aikana, asiakas voi vaatia virheen tai vian korjaamista tai ajoneuvon käyttömaksun alennusta.

b. Asiakas voi vaatia veloitetun käyttömaksun palautusta, mikäli vika tai virhe on niin suuri, että se estää ajoneuvon käytön kokonaan. Sopimusta ei voi purkaa, mikäli virhe voidaan kohtuullisessa ajassa korjata tai jos palveluntarjoaja korvaa ajoneuvon vastaavanlaisella ajoneuvolla. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle virheestä tai viasta aiheutuvia kuluja eikä kuluja, jotka syntyvät, jos asiakas jatkaa matkaansa jollakin toisella kulkuneuvolla.

c. Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus rajoittuu veloitettuun käyttömaksuun.

 

8. AJONEUVON PALAUTUS

a. Ajoneuvon enimmäiskäyttöaika on aina 24 tuntia.

b. Mikäli asiakas ylittää enimmäiskäyttöajan ilman palveluntarjoajan lupaa, palveluntarjoaja perii asiakkaalta voimassa olevan palveluhinnaston mukaisen maksun ja veloittaa asiakkaalta ajoneuvon käyttömaksun viisinkertaisena. Palveluntarjoaja ilmoittaa kaikki luvattomat enimmäiskäyttöajan ylitykset poliisille ja veloittaa asiakkaalta siihen liittyvät kulut voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

c. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan palveluntarjoajalle ajoneuvossa mahdollisesti ilmenneet viat tai vauriot viimeistään palautuksen yhteydessä. Mikäli asiakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, vakuutusturvan voimassaolo päättyy ja asiakkaalta veloitetaan laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat lisävahingot.

d. Asiakas hyväksyy, että palveluntarjoajan edustaja ei ole tarkastamassa ajoneuvon kuntoa, kun asiakas palauttaa ajoneuvon. Asiakas sitoutuu valokuvaamaan ajoneuvon joka suunnasta palautushetkellä, säilyttämään valokuvat 30 vuorokauden ajan palautushetkestä ja luovuttamaan ne pyydettäessä palveluntarjoajalle. Mikäli valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta palveluntarjoajalle, ajoneuvon katsotaan olleen palautushetkellä seuraavan tarkastuksen osoittamassa kunnossa riippumatta tarkastuksen ajankohdasta. Mikäli asiakkaan puhelin tai kamera ei toimi, hän on siitä huolimatta velvollinen dokumentoimaan syntyneet vauriot ja ilmoittamaan niistä palveluntarjoajalle.

e. Asiakas saa palauttaa ajoneuvon ainoastaan palveluntarjoajan ohjeistamalle alueelle.

f. Ajoneuvon palauttaminen ohjeiden vastaisesti katsotaan myöhästymiseksi, ja asiassa toimitaan kohdan 8.b. mukaisesti, kunnes ajoneuvo on palveluntarjoajan ohjeistuksen mukaisesti pysäköitynä ja palveluehtojen mukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu palauttamaan ajoneuvon palveluntarjoajan ohjeistamalle paikalle ja mahdollisissa poikkeustapauksissa ja -järjestelyissä pyytämään palveluntarjoajalta erillisen ohjeistuksen palautukseen.

g. Riippumatta varauksen alkuperäisestä päättymisajasta sopimuksen ja ajoneuvon haltijuuden katsotaan jatkuvan seuraavan asiakkaan varauksen alkamishetkeen saakka. Haltijana asiakas vastaa ajoneuvolle palauttamisen jälkeen aiheutuvista seuraamusmaksuista, kuten virheellisestä pysäköinnistä syntyvistä maksuista. Seuraamusmaksujen välttämiseksi asiakkaalla on seuraavan varauksen alkamiseen asti mahdollisuus siirtää, tankata tai puhdistaa ajoneuvo palveluehtojen ja palveluntarjoajan ohjeistuksen mukaisesti. Käytetystä lisäajasta veloitetaan erikseen ilmoitettu maksu. Vaurioiden osalta asiakkaan vastuu rajoittuu kohdan 8.e. mukaisesti palauttamishetkellä otettujen valokuvien osoittamaan tilanteeseen.

h. Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ohjeistuksen mukaisesti ja yleisiä liikenne- ja pysäköintisääntöjä noudattaen. Ajoneuvoa ei saa palauttaa alueelle, jossa on voimassa oleva tai kolmen vuorokauden kuluessa voimaan tuleva siirtokehotus. Vaikka ajoneuvo olisi ollut noutohetkellä virheellisesti pysäköity, ei tämä muuta asiakkaan vastuuta huolehtia oikeasta pysäköinnistä palautushetkellä.

 

9. PERUUTUSEHDOT

Käyttöönotettua varausta ei voi perua.

Asiakas voi päättää asiakkuutensa milloin tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen palauttamaan asiakkaalle käyttämättä jäänyttä saldoa, mikäli kokonaissumma on alle 10 euroa. Saldo on asiakkaan pyynnöstä mahdollista siirtää kuluitta toisen asiakkaan käyttöön.

 

10. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja tai palveluntarjoaja arvioi, ettei asiakas kykene noudattamaan sopimusta tai käyttämään varaamaansa ajoneuvoa asianmukaisesti, palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus. Palveluntarjoajalla on myös oikeus purkaa sopimus, jos ajoneuvo on esimerkiksi kolarin tai varkauden takia on vioittunut siinä määrin, ettei sen käyttöä voida jatkaa. Asiakkaan tulee näissä tapauksissa palauttaa ajoneuvo heti palveluntarjoajalle.

 

11. MUUT EHDOT

a. Asiakkaalla on oltava voimassa oleva ajo-oikeus (ajokortti), jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa kuljettamaan varattua ajoneuvoa, ja asiakkaan on oltava ajokunnossa. Asiakkaalta vaaditaan, että hänen ajo-oikeutensa on rekisteröitymishetkellä ollut voimassa vähintään vuoden.

b. Asiakas hyväksyy, että hänestä voidaan ottaa kuvia valvontakameralla, kun hän noutaa tai palauttaa varaamansa ajoneuvon. Asiakas hyväksyy, että ajoneuvon sijainti ja ajettu reitti voidaan paikantaa GPS-paikantimella ja tallentaa milloin tahansa varauksen ja sen jälkeen.

c. Hyväksymällä palveluehdot asiakas vakuuttaa, että hän on antanut palveluun oikeat henkilötietonsa. Asiakkaalla on lisäksi velvollisuus toimittaa palveluun rekisteröintipäivänä otettu kuva itsestään ja ajokortistaan henkilöllisyyden varmentamiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot ja tarvittaessa kerätä sopimusehtojen määrittämiseksi tietoa muista rekistereistä.

d. Palveluntarjoaja ylläpitää verkkosovellusta (Progressive Web Application) ja korjaa mahdolliset palvelussa esiintyvät virheet parhaan kykynsä mukaisesti. Mikäli palvelussa kuitenkin on ilmiselvä virhe esimerkiksi hinnassa, kuvauksessa tai jossain yksityiskohdassa, varaa palveluntarjoaja oikeuden perua varauksen tai tarjota asiakkaalle kohtuulliseksi katsomansa korvaava vaihtoehto.

e. Asiakas hyväksyy, että palveluntarjoaja voi lähettää hänelle palvelun tuottamisen kannalta tärkeitä viestejä.

 

12. RIITAKYSYMYSTEN RATKAISU

Riidat palvelutarjoajan ja asiakkaan välillä pyritään ratkaisemaan pääasiallisesti neuvottelemalla. Tuomioistuimeen asti viedyt riita-asiat tulee nostaa palveluntarjoajan kotipaikkakunnalla Tampereella.